×
×  دانلود محسن شریفیان نگاهی به اجرای محسن شریفیان در تالار وحدت

نگاهی به اجرای محسن شریفیان در تالار وحدت

«لیان» به سرپرستی محسن شریفیان روی صحنه رفت

گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان شنبه پانزدهم دی ماه در تالار وحدت روی صحنه رفت.

گراتومیک - در این کنسرت قطعات یاد بندر، محله خمونی، یار یار، نی مه، ماهی فروش، چایی چایی، جزیره، دریایی، پسین بندر، خیام، سی ناخدا و تینا توسط این گروه برای مخاطبان موسیقی لیان اجرا شدند.

نوازندگان گروه لیان در این کنسرت را محسن شریفیان «نی انبان، فلوت و جفتی»، اکلو فرامرزی«خواننده»، مرتضی پالیزدان« ضرب و داربوکا»، حمید اکبری« داربوکا و کاخن»، محمود بردک نیا « دمام و بوق شاخی»، امین سلیمیان «دم دم و بوق شاخی»، حسین کاوه خو «عود»، فرزاد خسروی « بیس» و حمزه مقدم «کونگاه و دایره» تشکیل داده بودند.

همچنین در این شب مهمانان ویژه ای همچون حسین ماهینی، بیژن کامکار و… حضور داشتند.

     

Mohsen Sharifian
«لیان» به سرپرستی محسن شریفیان روی صحنه رفتگروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان شنبه پانزدهم دی ماه در تالار وحدت روی صحنه رفت.گراتومیک - در این کنسرت قطعات یاد بندر، محله خمونی، یار یار، نی مه، ماهی فروش، چایی چایی، جزیره، دریایی، پسین بندر، خیام، سی ناخدا و تینا توسط این گروه برای مخاطبان موسیقی لیان اجرا شدند.نوازندگان گروه لیان در این کنسرت را محسن شریفیان «نی انبان، فلوت و جفتی»، اکلو فرامرزی«خواننده»، مرتضی پالیزدان« ضرب و داربوکا»، حمید اکبری« داربوکا و کاخن»، محمود بردک نیا « دمام و بوق شاخی»، امین سلیمیان «دم دم و بوق شاخی»، حسین کاوه خو «عود»، فرزاد خسروی « بیس» و حمزه مقدم «کونگاه و دایره» تشکیل داده بودند.همچنین در این شب مهمانان ویژه ای همچون حسین ماهینی، بیژن کامکار و… حضور داشتند.     

«لیان» به سرپرستی محسن شریفیان روی صحنه رفت

گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان شنبه پانزدهم دی ماه در تالار وحدت روی صحنه رفت.

گراتومیک - در این کنسرت قطعات یاد بندر، محله خمونی، یار یار، نی مه، ماهی فروش، چایی چایی، جزیره، دریایی، پسین بندر، خیام، سی ناخدا و تینا توسط این گروه برای مخاطبان موسیقی لیان اجرا شدند.

نوازندگان گروه لیان در این کنسرت را محسن شریفیان «نی انبان، فلوت و جفتی»، اکلو فرامرزی«خواننده»، مرتضی پالیزدان« ضرب و داربوکا»، حمید اکبری« داربوکا و کاخن»، محمود بردک نیا « دمام و بوق شاخی»، امین سلیمیان «دم دم و بوق شاخی»، حسین کاوه خو «عود»، فرزاد خسروی « بیس» و حمزه مقدم «کونگاه و دایره» تشکیل داده بودند.

همچنین در این شب مهمانان ویژه ای همچون حسین ماهینی، بیژن کامکار و… حضور داشتند.

     
محسن شریفیان
نگاهی به اجرای محسن شریفیان در تالار وحدت
2019 / 01 / 07
Mohsen Sharifian Mohsen Sharifian news آخرین خبر از محسن شریفیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محسن شریفیان خبرای جدید ازمحسن شریفیان درباره محسن شریفیان محسن شریفیان
More