×
×  دانلود حامی ماجرا و حواشی کنسرت حامی در رشت

ماجرا و حواشی کنسرت حامی در رشت

تبلیغات ضعیف کنسرت حامی

حواشی کنسرت حامی در رشت

گراتومیک - همانطور که میدانید در چند روز گذشته حواشی جدیدی پیرامون کنسرت حمید حامی در رشت بوجود امد، تا جایی که حامی بعد از اعلام زمان کنسرت خبر از لغو کنسرتش داد و دوباره بعد از گذشت یک روز گفت که این کنسرت برگزار میشود.

حامی خبر داده بود که در تاریخ 4 اردیبهشت در سالن نامجو رشت روی صحنه میرود،و بعد در روزهای گذشته از برخی حواشی این برنامه در اینستاگرامش خبر داد و اعلام کرد که تهیه کننده این کنسرت تخلفاتی را انجام داده که احتمال دارد کنسرت رشت لغو شود.

و اما ماجرا از زبان حامی:

قرار ما بر تبلیغات گسترده در کنسرت رشت بود که حتی بیشتر از دو اجرا برویم. ولی تهیه کننده برنامه حتی یک پوستر هم چاپ نکرده است و هیچ تبلیغاتی در شهر رشت نشده. درصورتی که اعلام کرده بود به دستور یکی از مقامات رشت تبلیغات برای کنسرت های پاپ ممنوع است و حتی وویس ایشان در اختیار من است. ظاهرا یکی از مقامات این شهر به تهیه کننده کنسرت اعلام کرده که کنسرت های رشت نباید تبلیغات داشته باشد و من به خیال اینکه حرف ایشان صحت دارد شروع به تبلیغات در صفحه های مجازی خودم و دوستانی که دارم، کردم. بلیت ها نزدیک به دو سوم یک سانس در طی دو سه روز فروخته شد. وقتی فهمیدم همان روز یک خواننده پاپ دیگر در رشت کنسرت دارد و تبلیغات گسترده محیطی کرده و متوجه شدم حرف ایشان صحیح نبوده و به همین دلیل تبلیغاتم را برداشتم و تصمیم گرفتم که به اجرا نروم.

مضاف بر این وعده ایشان بنا به پرداخت یک سوم مبلغ قبل از فروش بلیت فروشی انجام نشده بود و ایشان به تعهدشان عمل نکرده بودند و یک هفته بعد از بلیت فروشی یک مبلغ جزئی برای من واریز کرده بودند و این هم مزید بر علت شد که تبلیغات را بردارم و اعلام کنم که به رشت نمی آیم. به واسطه گری مسئولین محترم ارشاد رشت و تهران که تماس هایی با من داشتند قرار بر این شد که ما تبلیغات نکردن برای این کنسرت را نادیده بگیریم و پرداختی ها انجام شود و ما هم برای برگزاری برنامه به این شهر برویم. به احترام مسئولین ارشاد تهران و مردم محترم رشت این کار انجام خواهد شد. ما این تصمیم را امروز گرفتیم و قول دادند که مبالغ واریز شود و من فکر می کنم ماجرا شدنی باشد و کنسرت رشت برگزار خواهد شد.

ما امسال تمرین هایمان را با گروه تازه ای که دارم آغاز کرده ایم و نوازندگان جدیدی به ما اضافه شده اند که تمرین ها برای کنسرت های مستقل امسال مان را شروع کرده ایم و کنسرت رشت هم می تواند یکی از آن ها باشد که امیدوارم کنسرت موفقی باشد.

 

به هرحال گویا با وجود تمام این اتفاقات قرار است که این کنسرت برگزار شود..

    

Hami
تبلیغات ضعیف کنسرت حامیحواشی کنسرت حامی در رشتگراتومیک - همانطور که میدانید در چند روز گذشته حواشی جدیدی پیرامون کنسرت حمید حامی در رشت بوجود امد، تا جایی که حامی بعد از اعلام زمان کنسرت خبر از لغو کنسرتش داد و دوباره بعد از گذشت یک روز گفت که این کنسرت برگزار میشود.حامی خبر داده بود که در تاریخ 4 اردیبهشت در سالن نامجو رشت روی صحنه میرود،و بعد در روزهای گذشته از برخی حواشی این برنامه در اینستاگرامش خبر داد و اعلام کرد که تهیه کننده این کنسرت تخلفاتی را انجام داده که احتمال دارد کنسرت رشت لغو شود.و اما ماجرا از زبان حامی:قرار ما بر تبلیغات گسترده در کنسرت رشت بود که حتی بیشتر از دو اجرا برویم. ولی تهیه کننده برنامه حتی یک پوستر هم چاپ نکرده است و هیچ تبلیغاتی در شهر رشت نشده. درصورتی که اعلام کرده بود به دستور یکی از مقامات رشت تبلیغات برای کنسرت های پاپ ممنوع است و حتی وویس ایشان در اختیار من است. ظاهرا یکی از مقامات این شهر به تهیه کننده کنسرت اعلام کرده که کنسرت های رشت نباید تبلیغات داشته باشد و من به خیال اینکه حرف ایشان صحت دارد شروع به تبلیغات در صفحه های مجازی خودم و دوستانی که دارم، کردم. بلیت ها نزدیک به دو سوم یک سانس در طی دو سه روز فروخته شد. وقتی فهمیدم همان روز یک خواننده پاپ دیگر در رشت کنسرت دارد و تبلیغات گسترده محیطی کرده و متوجه شدم حرف ایشان صحیح نبوده و به همین دلیل تبلیغاتم را برداشتم و تصمیم گرفتم که به اجرا نروم.مضاف بر این وعده ایشان بنا به پرداخت یک سوم مبلغ قبل از فروش بلیت فروشی انجام نشده بود و ایشان به تعهدشان عمل نکرده بودند و یک هفته بعد از بلیت فروشی یک مبلغ جزئی برای من واریز کرده بودند و این هم مزید بر علت شد که تبلیغات را بردارم و اعلام کنم که به رشت نمی آیم. به واسطه گری مسئولین محترم ارشاد رشت و تهران که تماس هایی با من داشتند قرار بر این شد که ما تبلیغات نکردن برای این کنسرت را نادیده بگیریم و پرداختی ها انجام شود و ما هم برای برگزاری برنامه به این شهر برویم. به احترام مسئولین ارشاد تهران و مردم محترم رشت این کار انجام خواهد شد. ما این تصمیم را امروز گرفتیم و قول دادند که مبالغ واریز شود و من فکر می کنم ماجرا شدنی باشد و کنسرت رشت برگزار خواهد شد.ما امسال تمرین هایمان را با گروه تازه ای که دارم آغاز کرده ایم و نوازندگان جدیدی به ما اضافه شده اند که تمرین ها برای کنسرت های مستقل امسال مان را شروع کرده ایم و کنسرت رشت هم می تواند یکی از آن ها باشد که امیدوارم کنسرت موفقی باشد. به هرحال گویا با وجود تمام این اتفاقات قرار است که این کنسرت برگزار شود..    

تبلیغات ضعیف کنسرت حامی

حواشی کنسرت حامی در رشت

گراتومیک - همانطور که میدانید در چند روز گذشته حواشی جدیدی پیرامون کنسرت حمید حامی در رشت بوجود امد، تا جایی که حامی بعد از اعلام زمان کنسرت خبر از لغو کنسرتش داد و دوباره بعد از گذشت یک روز گفت که این کنسرت برگزار میشود.

حامی خبر داده بود که در تاریخ 4 اردیبهشت در سالن نامجو رشت روی صحنه میرود،و بعد در روزهای گذشته از برخی حواشی این برنامه در اینستاگرامش خبر داد و اعلام کرد که تهیه کننده این کنسرت تخلفاتی را انجام داده که احتمال دارد کنسرت رشت لغو شود.

و اما ماجرا از زبان حامی:

قرار ما بر تبلیغات گسترده در کنسرت رشت بود که حتی بیشتر از دو اجرا برویم. ولی تهیه کننده برنامه حتی یک پوستر هم چاپ نکرده است و هیچ تبلیغاتی در شهر رشت نشده. درصورتی که اعلام کرده بود به دستور یکی از مقامات رشت تبلیغات برای کنسرت های پاپ ممنوع است و حتی وویس ایشان در اختیار من است. ظاهرا یکی از مقامات این شهر به تهیه کننده کنسرت اعلام کرده که کنسرت های رشت نباید تبلیغات داشته باشد و من به خیال اینکه حرف ایشان صحت دارد شروع به تبلیغات در صفحه های مجازی خودم و دوستانی که دارم، کردم. بلیت ها نزدیک به دو سوم یک سانس در طی دو سه روز فروخته شد. وقتی فهمیدم همان روز یک خواننده پاپ دیگر در رشت کنسرت دارد و تبلیغات گسترده محیطی کرده و متوجه شدم حرف ایشان صحیح نبوده و به همین دلیل تبلیغاتم را برداشتم و تصمیم گرفتم که به اجرا نروم.

مضاف بر این وعده ایشان بنا به پرداخت یک سوم مبلغ قبل از فروش بلیت فروشی انجام نشده بود و ایشان به تعهدشان عمل نکرده بودند و یک هفته بعد از بلیت فروشی یک مبلغ جزئی برای من واریز کرده بودند و این هم مزید بر علت شد که تبلیغات را بردارم و اعلام کنم که به رشت نمی آیم. به واسطه گری مسئولین محترم ارشاد رشت و تهران که تماس هایی با من داشتند قرار بر این شد که ما تبلیغات نکردن برای این کنسرت را نادیده بگیریم و پرداختی ها انجام شود و ما هم برای برگزاری برنامه به این شهر برویم. به احترام مسئولین ارشاد تهران و مردم محترم رشت این کار انجام خواهد شد. ما این تصمیم را امروز گرفتیم و قول دادند که مبالغ واریز شود و من فکر می کنم ماجرا شدنی باشد و کنسرت رشت برگزار خواهد شد.

ما امسال تمرین هایمان را با گروه تازه ای که دارم آغاز کرده ایم و نوازندگان جدیدی به ما اضافه شده اند که تمرین ها برای کنسرت های مستقل امسال مان را شروع کرده ایم و کنسرت رشت هم می تواند یکی از آن ها باشد که امیدوارم کنسرت موفقی باشد.

 

به هرحال گویا با وجود تمام این اتفاقات قرار است که این کنسرت برگزار شود..

    
حامی
ماجرا و حواشی کنسرت حامی در رشت
2018 / 04 / 23
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی ماجرا و حواشی کنسرت حامی در رشت موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More